Hyresvillkor

Användaren

När hyres objektet lämnat Bolander Gruppen AB lager ansvarar hyres tagaren för varorna tills de återlämnats till samma uthyrningsställe.

 

Vid hyra av tält är det absolut förbjudet att klistra dekaler, använda tape,dubbelhäftande tape, festkuddar o dyl. att fästa reklam/banderoller eller liknande på dukarna. Detsamma gäller för tak dukar och bordsskivor.

 

Vid montering/ned montering av ställning till tält är det absolut förbjudet att bruka våld på beslagen. Således får ej beslagen utsättas för hammarslag eller dylikt. Deformerade beslag ersättes av hyres tagaren.

 

Det är absolut förbjudet att elda eller grilla i tältet. Om det vid återlämning konstateras att t ex grillning förekommit i tältet kan hyres tagaren bli ersättningsskyldig för utbyte av PVC – dukar. Grillukt och fett os går ej att tvätta bort. Bolander Gruppen AB har möjlighet att bistå särskilda dukar kommer kostnader för. rengöring samt ev, ersättning av nytt matrial debiteras.

 

Hyrestagaren skall väl sköta och vårda Hyresobjektet enligt av Ägaren lämnade skötselinstruktioner samt skydda detta mot åverkan. Ändring eller reparation av hyresobjektet får endast utföras av ägaren eller efter hans anvisningar. Hyrestagaren är ensam ansvarig för förlust av eller skada på hyresobjektet- oberoende av vållande eller våda – under hyrestiden. Det är förbjudet att använda häftstift, nita eller spika i tält, bord och andra hyres objekt. Eventuella skador ersättes av hyres tagaren. Om hyresmaterielet börjar användas räknas den som accepterad. Inga efterföljande klagomål kommer att beaktas, såvida de inte avser dolda defekter.Brister vid leverans ska omg. talas om till hyresgivare så att den har chans att rätta till fel och brister. I slutet av hyresperioden ska hyrestagaren eller dennes ombud återlämna hyresmaterielet till hyresgivaren eller dennes ombud.

 

Försäkring.: Ägaren håller ansvar för hyresobjektet under byggtid & demontering. Hyrestagaren håller hyresobjekten försäkrade under hyrtiden. Hyrestagaren skall på egen bekostnad hålla hyresobjekten försäkrat till återanskaffningsvärdet under hela hyrestiden. Hyrestagaren skall på begäran översända kopia av försäkringsbrevet till ägaren. hyrestagaren skall hålla ägaren skadefri beträffande eventuell självrisk.

 

Hyrestagaren svarar för att erforderliga tillstånd från myndigheter erhålles ( t.ex. bygglov) priser gäller under förutsättning att kran och lastbil kan köra i intill monteringsplatsen samt att den är avstädad när montörer anländer och att markunderlaget är av den beskaffenhet att montering kan ske utan extra uppallning, och att förankring kan ske utan risk för skada på ev. elledningar under markytan. Kostnader för elarbetes maskiner under montage och demontage arbete bekostas av kund. För extra arbete utöver ordinarie montage och demontagetid och av Ägaren ej orsakade väntetider debiteras f.n. 420:-/timme och man exkl. kostnader för resor, kost och logi. Om ej annat angivits i offert/order förankras samtliga tält med jordspett.

 

Hyrestagaren ska se till att platsen är jämn, vågrät och lämpad för uppställning av hyres materialet. När materialet har monterats ned är hyrestagaren ansvarig för att platsen återställs till sitt ursprungliga skick. Vägar till och från platsen samt platsen i sig ska för ändamålet kunna bära fordon och andra montagehjälpmedel (kranar etc). Hyrestagaren eller dennes ombud ska välja ut och ange den exakta platsen där hyres materialet ska ställas upp. Hyrestagaren bär ansvar för eventuella följder av att platsen är olämplig. Hyrestagaren bär ansvar för att säkra, inhägna och belysa platsen och fastställa dragningen av vatten och avlopp, övriga ledningar och kablar både över och under jord samt placering av brännämnen till värmesystem. I de fall hyresgivaren givits uppdraget att leverera och framdraga vatten och avlopp, el och brännämnen, etc skall hyrestagaren ska anpassa sig till av hyresgivaren levererad ritning om inte annat överenskommits. Om lämpliga planer över nedgrävda ledningar och kablar av alla typer (t.ex. kraft-, gas-, olje-, vatten-, avlopps- och värmeledningar och så vidare) inte överlämnas när arbetet inleds, samtycker hyrestagaren underförstått till att arbetet inleds och blir skyldig att betala eventuella skador på ledningar och kablar samt därav följande skador. Hyrestagaren ska i god tid meddela myndigheterna om att hyresutrustningen ställs upp och se till att bestämmelserna i tillämpliga byggregler för flyttbara konstruktioner och eventuellt tillämpliga bestämmelser för allmänna samlingsplatser, när det gäller säkerhet och nödutgångar (eller tillämpliga nationella bestämmelser där tältsystemet ställs upp), följs. b) Hyrestagaren ska se till att det för hyresgivaren finns tillräckligt med utrymme på platsen för en personalbod eller lämpligt låsbart rum, tillgång till toaletter och tvättinrättningar samt lämplig plats för förvaring av emballage och övrig utrustning som tillhör hyres materialet under hyresperioden.

 

Vid återlämning av bord, stolar, dukar och bänk set skall de vara rena från drycker, matrester, stearin och dylikt. Eventuell rengöring ersättes av hyres tagaren.

 

Vid återlämning skall stänger och ben vara buntade på samma sätt som hyres tagaren erhöll dem. Tak och sidor skall vara vikta och instoppade i resp. säck. I övrigt skall hyres objektet återlämnas i samma skick Ni erhöll dem. Återlämnas inte hyres objektet inom avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislista tills hyres objekten är returnerade.

 

Vid hantering och användande av hyres objekt ansvarar ej Växjö porslin & möbeluthyrning för eventuella skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av typ Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyres objekt.Har något av hyrda objekt eller transportemballage t ex tältsäckar, lådor,osv. Skadats eller förekommit skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnande till vår personal.

 

Det är av hyres tagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hyres objektet.

 

Det är av hyres tagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hyres objektet.

 

Skada eller förlust (revade tyger, smutsiga mattor, tält, möbler mm) som uppkommer, och ej beror på normal användning (fråga gärna innan vad det hyrda materialet klarar ex inom/utomhus) eller slitage debiteras till full reparations eller nyanskaffningskostnad. Hyrestagaren ansvarar för all materiel till det packats upp på vårt lager, eller annan överenskommen plats (då det kan vara svårt att kontrollera material på kundens användningsplats).

 

Fuktiga och smutsiga tyger skall påpekas vid returnering så att dessa snabbt kan skiljas från övrigt hyrgods. Fuktiga tyger kan mögla på ett dygn om de ej hängs upp, och om ej kunden påpekar fukt, smuts mm kan kund debiteras för de mögliga tygerna.

Montering, demontering & underhåll

Vid vår montering ansvarar kunden för att tillfartsväg och tältplats är tillgängliga på avtalad tid. Ansvarig person skall vara på plats vid såväl montering som nedtagning.Hyresgivaren ska i god tid meddela datum för montage och demontage. Hyrestagaren ska i god tid innan byggarbetet inleds överlämna planer med hyres materialets placering, önskad dragning av värmeledningar, önskade golvöppningar för vatten- och avloppsledningar och kablar, dörrarnas exakta position och gångvägarnas planering i förhållande till hyres materialet. Skador på grund av borrning i gatubeläggning av blandmateriel, asfalt, stenläggning och så vidare under uppställningsarbetet ska ersättas av hyrestagaren. a) Om hyrestagaren själv monterar och demonterar hyres materialet kan hyresgivaren på begäran skicka en eller fler montageledare för att leda arbetet. Deras tjänster faktureras. Medhjälpare som hyrestagaren anställer för detta syfte är en del av hyrestagarens personal och inte anställda av hyresgivaren. Montageledare påbörjar montage eller demontage när alla nödvändiga medhjälpare finns tillgängliga och har tagit del av för ändamålet gällande säkerhetsinstruktioner. Hyrestagaren bär ansvaret för alla följder av att säkerhetsföreskrifterna inte följs. a och b) Oförutsedda väderförhållanden (storm, regn, snö eller frost), som gör det omöjligt att slutföra montage eller demontage i tid, kan inte ge upphov till fordringar från hyrestagarens sida. Hyrestagaren är förpliktigad att vidta alla rimliga åtgärder för att minimera skador. Det arbete som krävs för att underhålla och säkra hyres materialet, deras omgivningar och personer på platsen, ska utföras och betalas av hyrestagaren även om tälten skadas genom force majeure som leder till att de inte kan eller inte längre kan användas för det avsedda ändamålet. När tältsystem och vagnar står uppställt under vintersäsongen ska hyrestagaren vid snöfall se till att tak omedelbart rensas från snö, både dag och natt, för att undvika snölast på taken. Detta kan lämpligast åstadkommas genom uppvärmning (konstant minimitemperatur inomhus 12 ºC). Om inte annat avtalats sörjer hyrestagaren för anslutning till el, vatten och avlopp, montage, demontage och service samt alla utgifter för brännämnen, smörjning, elektricitet, vatten och avlopp m.m. Eventuella reparationer får endast utföras av hyresgivaren eller av annan person som anvisats av hyresgivaren. Alla följder av skador och olyckor, som t.ex. försening av arbetet, driftförluster, dagsböter eller andra kontraktsmässiga sanktioner, är för hyresgivaren ovidkommande.

 

Priser Kund har rätt att hämta godset dagen innan användning alt enligt ÖK. Godset lämnas tillbaka dagen efter användning alt enligt ÖK. Om kund ska ha godset över en helg så gäller hyresperioden mellan fredag och måndag. I båda ovanstående fallen så debiteras kund endast en hyra. Om kund önska behålla godset så debiteras kund 15 % extra per hyresdag alt enligt ÖK. För flera dagars hyra begär prisuppgift. Diskning ingår alltid i hyrpriset. Förseningsavgift debiteras då kund ej returnerar på returdatum och debiteras då med 30% av hyressumman Försenad retur: Om hyrgods ej returnerats på avtalad tid debiteras 30% av hyressumman löpande tills dess att hyrgodset är returnerat. Eller att kund har godkänt förlust av hyrgods då kund faktureras inköpspriset + 25% för hantering. Kund har en karensdag att returnera eller meddela orsak efter att vi har meddelat att vi saknar produkter. Kundens ansvarsområde: Vi ansvarar EJ för våra produkter när kund transporterar / lastar eller använder produkterna, allt som förstörs kommer att efterfaktureras inköpspris + 25% Om kund ej är nöjd med produkterna leverans eller personal måste detta meddelas INNAN användning, gärna i form av bilder och antal skadade produkter till vår email (info@bsparty.se) om man inte önskar att betala detta. Eller vill att vi skall ersätta produkter eller tjänsten innan tillställningen. Vi reserverar oss för en viss efterputs på vårat största vinglas 31cl samt 42cl.

Hyresgivarens & hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren är skyldig att betala skador som hyrestagaren själv genom tillbörlig aktsamhet kunde ha undvikit, eller som har orsakats genom olämplig hantering från hyrestagarens eller tredje parts sida. Försäkringsskyddet omfattar inte föremål som hyrestagaren har med sig eller följdskador. Dessa ersätts inte. Hyrestagaren är skyldig att betala alla materiella skador och personskador som hyrestagaren är ansvarig för och som har orsakats genom driften och användningen av den hyrda utrustningen. För att täcka sådana skador är det hyrestagarens ansvar att teckna en separat försäkring mot skada på tredje part. Hyrestagaren ska ersätta utrustning och a) förlorade, stulna eller skadade verktyg. Hyrestagaren får inte utföra, låta utföra eller godkänna utförandet av ändringar eller reparationer av den hyrda utrustningen utan hyresgivarens medgivande, med undantag av de underhålls- och säkerhetsåtgärder som hyrestagaren måste genomföra. Hyrestagaren bär ansvar för alla följder av sådana ändringar eller reparationer. Man får inte hänga saker, särskilt inte tunga saker, på tältets ramkonstruktion. Det är inte tillåtet att måla delar av ramkonstruktionen eller golvet. Hyrestagaren ska avlägsna eventuella bindemedelsrester av reklam eller liknande materiel innan hyres materialet återlämnas. Hyrestagaren ska betala det arbete som krävs för att återställa utrustningen till dess ursprungliga skick. Påföljder enligt bygglagstiftningen kan föreläggas den som flyttar eller avlägsnar delar av konstruktionen, särskilt stöttor eller linor, eller flyttar nödutgångarna eller gör dem obrukbara. Om delar av konstruktionen, taket eller tältduken lösgörs eller ger vika är hyrestagaren (b) skyldig att omedelbart underrätta hyresgivaren och (a och b) omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att stabilisera konstruktionen. Vid risk för storm eller oväder ska hyrestagaren, eller användarna av konstruktionen som hyrestagaren har ålagt detta, omedelbart stänga alla in- och utgångar så att de är ordentligt tillslutna och vid behov evakuera alla personer från tältsystem och vagnar. Hyrestagarens ansvar tar vid i samband med överlämnandet av hyres materialet och upphör (a) vid återlämnandet eller (b) när demontage inleds. Från leverans till avhämtning ansvarar hyrestagaren för skador på det uthyrda materialet, även gentemot tredje part, härunder skada vållad av hyrestagare eller tredje part vid oförutsedda eller oaktsamma omständigheter. Hyrestagaren ansvarar för driftförluster, tidsförluster, förlorad förtjänst eller liknande indirekta förluster som uppstått i förbindelse med användandet av det hyrda materialet. Hyresgivaren ansvarar endast för den skada som det uthyrda materielet orsakar, om det kan dokumenteras att skadan beror på ett fel som begåtts av hyresgivaren eller hyresgivarens personal

Försäkring

Försäkring av hyresmateriel Hyrestagaren har det fulla ansvaret för det hyrda materialet. Hyresgivaren försäkrar det hyrda materialet mot skador såsom brand, stöld och annan skadegörelse som innebär att hyrda materialet ej går att reparera. Vid skada debiteras hyrestagaren med motsvarande två basbelopp. Understiger värdet av hyres materialet två basbelopp ska det det skadade materialet ersättas till dess nyvärde. Hyrestagaren kan genom hyresgivaren teckna en försäkring mot skador enligt ovan. Premien för detta uppgår till 5 % av totala hyrespriset. Vid skada på hyresmateriel debiteras hyrestagaren, utöver den tecknade försäkringen, på 10 % av ett basbelopp på varje enskilt hyresmateriel som har ett nyanskaffningsvärde på mer än 4.000 kr. Observera att försäkring ej kan tecknas för vagnar.

Avbokning

Uppsägning, tekniska problem och avbrott I princip kan part inte säga upp avtalet utan att bli ersättningsskyldiga. Om hyresavtalets varaktighet är längre än en månad och med obestämd varaktighet kan det sägas upp av endera avtalsparten, med en 20 dagars varsel fr.o.m den 1:a dagen nästkommande månad. Individuella skriftliga avtal har företräde framför denna bestämmelse. Om ett hyres materialet inte kan användas, eller om ett arrangemang inte kan äga rum, som en följd av myndighetsbeslut eller andra faktorer som hyrestagaren inte har inflytande över, ska hyrestagaren omedelbart underrätta hyresgivaren. I sådana fall kan hyresgivaren fakturera hyrestagaren för hittillsvarande och förväntade kostnader, om de senare inte längre kan undvikas. Om tälten är så skadade att de inte kan användas eller fortsätta användas, som en följd av force majeure eller andra faktorer som ingen av avtalsparterna är ansvarig för, har hyrestagaren endast rätt till en kreditnota för hyresavgifterna under den rabatterade hyresperioden. Ytterligare fordringar beaktas ej. Om hyresgivaren utan egen förskyllan är förhindrad att fullgöra avtalet är hyresgivaren inte skyldig att betala ersättning. Om hyresgivaren fullgör avtalet med försening (på grund av oväder, transportförseningar, strejk eller liknande faktorer) ska en rimlig förlängning av hyresperioden skriftligen beviljas av hyresgivaren, eller i ett separat avtal.

 

Uthyraren äger rätt att dra sej ur avboka order mot kund om orderns förutsättningar ändras efter godkänt första order. alternativt om tvivel om likviditet uppstår. Ska meddelas kund senast 20 dagar före arrangemang.Ändras företags förutsättningar för att utföra order ska det omg meddelas kund för avbokning.

 

Minskning av order kan bara godkännas om det finns med som kommentar i orderkännandet.

 

Det kan göras senast 30 arbetsdagar innan utlämningsdatum annars utgår full hyra.

  • Eventuell monterings och transportkostnad borträknas. Skadad eller saknad artikel vid leverans skall påpekas innan användning så att Bolander Gruppen AB, nu kan få möjlighet att ordna ersättning. När frakter sker genom uthyrarens försorg ansvarar denne för materielen under transporterna.
  • Eventuell avbokning kan endast ske skriftligen till Bolander Gruppen AB E-post går bra.
  • Avbokning skall ske 30 dagar innan utlämningsdatum annars sker nedan:
    • Avbokning 30-15 dag innan utlämningsdatum debiteras 50% av hyressumman.
    • Avbokning eller ändring av order 14-1 dag före utlämningsdagen debiteras 100% av hyressumman.

Porslin

Diskning av hyrgods ingår i priset. Porslinet skall vara rent från matrester och nedpackat i samma emballage som det avhämtades/levererades i. Glas och koppar skall vara tömda på dryck och nedpackade i respektive backar.

 

Om avvikelser från detta sker tas en extra avgift på 35% av hyran ut.

 

Bolander Gruppen AB förbehåller sig rätten att vid eventuell efterfakturering på extra beställningar, skadat material mm fakturera detta på separat faktura när berörda ägare (inhyrt material) givit sitt pris på nyanskaffning, lagning,rengöring etc.

Möbler

Bolander Gruppen ABfråntar sig allt ansvar vid eventuella skador på golv och andra ytor vid användning av hyrda möbler. Skadad eller saknad av möbelns skydd (tassar) ska påpekas före användandet.

 

Inga av våra möbler får förvaras i regn eller snö. (Gäller ej bänkset) Att nita, spika eller förorsaka annan skada på hyrt material är förbjudet.

Betalning

Betalning med kort eller kontant gäller privatpersoner samt förstagångskunder. Betalning sker vid uthämtning av hyrgods. Tillåtna kort vid betalning är VISA, Diners samt Mastercard. betalning med kort i produktkatalogen via Payex.

 

Vi håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. Ibland händer det att en kund tror att hyrprodukt gäller köp. Har en sådan produkt betalats med kort och ska återbetalas måste kunden kontakta oss med kopia på orderkännandet via e-post. Efter det betalas kundens pengar ut i retur.

 

Legitimation skall alltid uppvisas vid uthämtning/mottagande av hyrgods. Betalning mot faktura sker efter överenskommelse, 30 dagar netto. Ange korrekt fakturaadress, dvs. registrerat namn på företaget samt organisationsnummer. Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter utgår dröjsmålsränta med 8% per månad, övriga kostnader, påminnelser o.dyl. betalas av hyrestagaren. Vi fakturerar ej privatpersoner.

Transport

Transport debiteras enligt överenskommelse med kund. Priset baseras på hyresmängd, leveransavstånd, last- och lossningsförhållanden samt eventuell obekväm arbetstid. Våra normala transporttider är vardagar 7.00-16.00, helg- samt kvällsleveranser offereras. Extra betalning utgår om kund inte har lokalen tillgänglig efter överenskommen tid, ej är hemma eller om andra hinder för avlastning föreligger. Allt hyrgods som avhämtas skall vara hopplockat, samlat på en och samma plats samt lättåtkomligt för chaufför.

 

Kostnaderna och riskerna med transporten bärs av hyrestagaren, såvida inte transporten utförs av hyresgivaren enligt ordervillkoren. Den transportdag som meddelats av hyresgivaren kan vid särskilda skäl ändras. Transportkostnaderna anges separat eller ingår i det överenskomna priset. Hyresgivaren bär riskerna för transporten. Hyresgivaren ordnar transporten av materielet till och från hyrestagarens fastighet om inget annat är överenskommet. Om hyrestagaren begär att montage/demontageledaren och/eller hans arbetslag ska utföra arbete som inte ingår i ordern beräknas arbetstiden på timbasis. Hyrestagaren skall 30 dagar innan byggstart, om ej annan överenskommelse har träffats med hyresgivaren, förse hyresgivaren med noggranna planer över utställningsområdet/platsen. Hyrestagaren ska frigöra uppställningsplatsen samt tillräckligt lagerutrymme under den tid som krävs för att montera och demontera hyresmaterielet. Detta ska bekostas av hyrestagaren. Om det blir nödvändigt att avbryta montage eller demontage, eller om tidsfristen är för kort, och hyrestagaren är ansvarig för detta, ska hyrestagaren bära de extra kostnaderna.